145.000 155.000 
175.000 195.000 
225.000 255.000 
Hết hàng